onsdag den 11. marts 2009

Vand i Greve går i dvale

Efter en længere periode med vigende interesse for Vand i Greve, har vi besluttet at lægge borgerinitiativet i mølposen indtil videre. Hjemmesiden vil dog bestå, men vil kun blive opdateret, såfremt Vand i Greve igen aktiveres.

En stærkt medvirkende årsag til beslutningen om at putte Vand i Greve i seng er byrådets, Teknik- og Miljøudvalgets og Forsyningsvirksomhedens stadig større indsats for at prioritere såvel det oversvømmelsesforebyggende arbejde - samt at oplyse om det.

Dette er meget glædeligt. Men samtidig har det haft den effekt, at Vand i Greve et langt stykke hen ad vejen har udspillet sin rolle, da vi reelt har opnået meget af det, vi oprindelig satte ind for at rette op på. I ikke-prioriteret rækkefølge har Vand i Greve: 

  • Samlet mere end 100 grundejerforeninger i samlet front mod oversvømmelser
  • Opbygget og vedligeholdt en hjemmeside med information til alle med interesse for oversvømmelsesproblematikken
  • Medvirket til opbygning af omfattende informationsmateriale om oversvømmelsesskader i Greve Kommune
  • Medvirket til en mere positiv og retvisende mediedækning af oversvømmelsesproblematikken i Greve (i såvel regionale som landsdækkende medier)
  • Lokalt vundet stærkt gehør for vores holdninger på såvel administrativt som politisk plan
  • Støttet op om beslutningen om at sikre nødvendig finansiering af den oversvømmelsesforebyggende indsats gennem en stigning i vandafledningsafgiften
  • Assisteret i forbindelse med udformningen af en kommunal hjemmeside, der bl.a. fokuserer på det kommunale beredskab mod oversvømmelser 
Med disse ord takker vi af og kvitterer for opbakning, inputs og godt samarbejde gennem de seneste halvandet år.

Mogens Gurewitsch og Michael C. Svendsen 

Borgermøde mandag den 16. marts

Mandag den 16. marts indbyder Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg til borgermøde på Krogårdsskolen klokken 19:00. Mødet vil handle om Byrådets beslutning om prioritering af klimatilpasning i byområderne.

Du kan læse mere om mødet her

Dansk software kan forudse oversvømmelser

Ny, danskudviklet software gør det lettere for kommuner og andre myndigheder at forudse, præcis hvor der kommer oversvømmelser ved en given vandstandsstigning. Det skriver videnskab.dk i en meget spændende artikel, som du kan læse her

I artiklen forklares det med eksempler fra bl.a. Greve, hvordan softwaren - ved hjælp af data indskaffet ved detaljeret laseropmåling af jordoverfladen - gør det muligt at beregne de reelt udsatte områder.

Humlen ved modellen er, at den tager højde for reelle strømningsmønstre og naturlige eller kunstige "dæmningskonstruktioner" i landskabet. Ikke i den ofte fejlagtige antagelse, at lave områder pr. definition altid vil blive oversvømmet først. 

Vandværksvej bakker op om Vand i Greve

Ved den årlige generalforsamlingen sidst i februar besluttede Grundejerforeningen Vandværksvej - med 43 medlemmer - at støtte op om Vand i Greve. 

torsdag den 5. februar 2009

Valg- og informationsmøde 25. februar

Greve Kommune er ved at udskille sin spildevandsopgave som et aktieselskab. Det ene medlem af selskabets syv mand store bestyrelse skal udpeges blandt grundejerne i kommunen.

Denne borgerrepræsentant - samt to suppleanter - vælges på et møde, der afholdes onsdag den 25. februar klokken 19:00 på Greve Gymnasium.

Vand i Greve vil naturligvis også opstille en kandidat for at kunne fortsætte indsatsen for bedre sikring mod oversvømmelse og andre "vandproblemer" i kommunen på de indre linjer.

Vi håber derfor, at så mange som muligt vil møde op for at støtte kandidaturet, så vores interesser fortsat varetages i det nye selskab og så vi kan være med til at sikre et endnu højere informationsniveau til borgerne.

Du kan læse mere om mødet her.

PS: Husk at tage din ejendomsskattebillet fra 2009 med i lommen som bevis for, at du grundejer og dermed stemmeberettiget på aftenen!

tirsdag den 2. december 2008

Spot på Greve i DR-dokumentar

I sommer blev Birgit Paludan fra Forsyningsvirksomheden og undertegnede interviewet af DR Undervisning i forbindelse med en udsendelsesrække, der bl.a. skulle sætte spot på klimaforandringer og konsekvenserne heraf.

Resultatet blev en udsendelse, som ligger online her. Udsendelsen sendes tillige flere gange og på skiftende tidspunkter på DR1 i denne uge.

På den ene side er udsendelsen blevet langt mere case- og personorienteret, end jeg havde foretrukket, navnlig indledningsvist. Til gengæld kommer senere i udsendelsen mere om Vand i Greves dialog og samarbejde med kommunen.

Alt i alt tegner udsendelsen et ganske godt billede af, at kommunen har taget sidste års oversvømmelser alvorligt og bl.a. sikret Godsparken langt bedre end hidtil. Og det kan vi , der bor i netop dette område, ikke tillade os at være helt utilfredse med.

Men se udsendelsen og døm selv..

/Michael C. Svendsen

tirsdag den 18. november 2008

Møde om klimaændringernes konsekvens for Greve

På mandag den 24. november har miljøorganisationen NOAH inviteret til borgermøde om oversvømmelserne i Greve. Mødet byder bl.a. på et foredrag ved klimaekspert Povl Frich fra Miljøstyrelsen om, hvordan fremtidens (formentlig) vildere vejr vil påvirke Greve.

Desuden vil den lokale borger Knud Dalgaard Jespersen og - efterfølgende - civilingeniør Birgit Paludan fra Greve Kommune redegøre for oversvømmelserne i kommunen samt arbejdet med at hindre episoder i samme stil.

Til sidst vil der være paneldebat og diskussion om lokale oversvømmelser og klimaforandringer.

Sted og tilmelding
Det er gratis at deltage i mødet, som finder sted klokken 19:00-21:45 i Greve Borgerhus (i salen til højre for hovedindgangen). Tilmelding er ikke obligatorisk.

Men eftersom arrangørerne gerne vil have en pejling på antallet af deltagere, opfordrer de til at du sender en mail til kim@noah.dk, hvis du har tænkt dig at møde op.

Du kan finde baggrundsmaterialer og flere informationer her.

onsdag den 12. november 2008

Gratis bog sætter pædagogiske ord på klimaændringer

I en ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelser har en række fagfolk fået til opgave at forklare, hvad klimaændringerne er for en størrelse. Samt at anskueliggøre, hvilke konsekvenser de ventes at få for både naturen og os mennesker.

I en anmeldelse på videnskab.dk får "Klimaændringerne - Menneskehedens hidtil største udfordring" overvejende et rigtig fint skudsmål. Navnlig roses det, at forskerne har fået vredet armen rundt for at forklare sig på et nogenlunde gangbart normaldansk.

Det gør bogen til et godt sted at starte, hvis du som ikke-fagmand vil have en kvalificeret idé om, hvad klimasnakken egentlig går ud på.

Dog mener anmelderen, at forfatterne burde have taget udgangspunkt i, at verdenshavene vil stige 1-2 meter over de kommende 100 år - og ikke den halve meter, som FNs Klimapanel anslog for år tilbage. Dengang var man nemlig ikke helt sikker på, at gletchere og arktisk is ville smelte lige så hurtigt, som tilfældet har været over de senere år.

Bogen koster 168 kroner, men kan også hentes kvit og frit som pdf-fil her.

Gardér dig mod stormflod, hvis du bor ved stranden

De, der bor lavt og tæt på vandet, bør - for god ordens skyld - sørge for at købe sandsække og pumper i god tid. Skulle en kraftig pålandsvind få havet til at gå i land, får du nemlig sjældent erstattet alle de skader, vandet afstedkommer.

For hvor sidste års oversvømmelser i Greve skyldtes skybrud - der stort set altid dækkes uden de helt store sværdslag - så stiller sagen sig helt anderledes i tilfælde af stormflod.

Hvilket du kan læse mere om i denne udmærkede artikel på DR Penge.

onsdag den 5. november 2008

Lige lovlig smart af Tryg-Vesta

I går valgte Tryg-Vesta at annoncere præmiestigninger på 600-700 kroner for helt op mod 13.000 villaejere i "særligt oversvømmelsestruede områder". Primært på grund af stigende udgifter til dækning af skader som følge af større nedbørsmængder og kraftigere blæsevejr.

Nyheden er af den slags, der blandt kommunikationsrådgivere går under betegnelsen "en lortesag" - uanset hvor velbegrundet præmiestigningen i øvrigt måtte være.

Historien blev da også serveret af forsikringskoncernen samme dag som det amerikanske præsidentvalg, hvor 95 pct. af den danske mediedækning handlede om tvekampen mellem d'herrer Obama og McCain.

Alligevel fik Trygs planlagte præmieforhøjelse en smule dækning i både Radioavisens forskellige eftermiddagsudgaver (bl.a. 17:00) samt i TV-Avisen 21:00 (du kan se og høre indslagene på http://www.dr.dk/)

I begge tilfælde fik undertegnede mulighed for at indvende, at det ikke ville være seriøst at hæve præmierne i områder, hvor de offentlige myndigheder beviseligt lagde sig i selen for at undgå kommende oversvømmelser. Som f.eks. i Greve, hvor der investeres massivt i klimasikring.

Hertil bemærkede Tryg-Vestas adm. dir. Stine Bosse, at den slags overvejelser ville indgå "på sigt". Men samtidig sagde hun i Radioavisen tidligere på dagen, at koncernen "aktuelt" ikke havde mulighed for at lade en eventuel kommunal indsats indgå i vurderingen af, om borgerne i et givent område skulle serveres for en præmieforhøjelse på husforsikringen eller ej.

Det er ikke en seriøs fremgangsmåde. For naturligvis kan en virksomhed som Tryg hurtigt afgøre, i hvilket omfang et tidligere oversvømmet boligkvartér er forsøgt sikret eller ej; det kræver ret beset blot et opkald og eventuelt et besøg hos den pågældende kommune af en sagkyndig hydrauliker. Dén slags ekspertise kan som bekendt hyres for menneskepenge.

Tryg-Vesta er indtil videre er det eneste forsikringsselskab, der har meldt ud, at man vil arbejde med differentierede præmier, men flere kommer sikkert til. For naturligvis er det rimeligt, at forsikringspræmier afspejler en faktuel risiko. Fuldstændig på linje med at det bør være dyrere at forsikre sit indbo i områder med mange indbrud end i postnumre, hvor tyveknægtene slapper mere af.

Men som borgere og forsikringskunder vil det ikke være urimeligt at fastholde, at en eventuel præmieforhøjelse skal have bund i en faktisk risiko.

Vi bør ikke acceptere, at forsikringskoncerner udskriver ekstraregninger på grundlag af en søgning på BBR-registret parret med ejerens alder, familiestatus og boligens geografiske beliggenhed.

Uagtet at den slags registersammenkørsler er langt mere bekvemme at gennemføre for forsikringsselskaberne end at foretage en individuel vurdering fra kommune til kommune.

/Michael C. Svendsen

tirsdag den 4. november 2008

Projekt skal mindske overløb fra kloakerne

28. oktober besluttede Byrådet at planlægge en stærkt forøget aflastningskapacitet på spildevandsystemet, ligesom der skal etableres et nødoverløb til Køge Bugt. Projektet har til formål at mindske risikoen for at kloakvand trænger ind i huse og kældre, når regnen virkelig plasker ned og alle systemer sættes under pres.

Det samlede projekt består groft sagt af:

* En forøget rensekapacitet på Mosede Renseanlæg
* Et bassin til at klare de første skvulp når det er ved at gå galt
* Et aflastningsudløb til Køge Bugt
* En undersøgelse af om den hydraliske kapacitet på renseanlægget kan forøges.

Administrationen venter at fremlægges en mere detaljeret projekteringsplan først i det nye år.

Det samlede projekt ventes at koste små 15 millioner kroner (og ville næppe have været muligt at gennemføre uden forhøjelsen af vandafledningsafgiften, så noget godt kommer der altså ud af de ekstra penge).

Alt i alt gode nyheder - ikke mindst for kælderfolket. Læs nærmere om projektet her (pdf-dokument, kræver Adobe Reader).

/Michael C. Svendsen

tirsdag den 5. august 2008

Regnen skabte ikke problemer i Greve

Det seneste døgn har en del borgere i Greve - og navnlig os, der bor i Godsparken - måske nok skævet en ekstra gang ud af vinduet på det kraftige regnvejr. Men selv om der er faldet i omegnen af 30 millimeter, har forsyningschef Knud Edinger ikke hørt om, at regnmængderne skulle have skabt problemer.

- Jeg vil ikke afvise, at enkelte borgere i kommunen har fået vand i kælderen. Men jeg har på den anden side ikke hørt, at det skulle være tilfældet.

- På den anden side har vi også forberedt os godt. For eksempel sørgede vi i søndags for at pumpe alle systemer i bund og kontrollere ristene en ekstra gang, siger Knud Edinger.

Da de værste regnmængder var stilnet af i morges, kunne undertegnede da også konstatere, at Olsbækken holder sig fint indenfor sine bredder (bortset fra det inddæmmede område bag spejderhytten, hvor åen helt efter planen breder sig et par meter til hver side ud over den våde eng).

Der er med andre ord ikke grund til andet end at glæde sig over, at vores knastørre plæner og bede endelig får noget vand. Samt til at huske sydvesten på vej til job, Bilka eller børnehave..

/Michael C. Svendsen

mandag den 28. juli 2008

Måleudstyr i fuld sving i Lundemosen

Nu er der tørvejr for enden af tunnellen, i hvert for de - undertiden lige lovlig våde - beboere i Lundemosen.

I et svar til K. Hasse Nielsen skriver kommunen således, at der nu er opsat målere i drænsystemerne. Det er første skridt i processen, der på sigt gør det muligt at sætte ind for at forhindre våde kældre og andre genvordigheder i området nær Ottetallet.

Helt præcis lyder det fra Greve Kommune, at måleudstyret "[...] vil blive brugt til at udarbejde en model, som skal give forslag til tiltag i Lundemosen, så vi sikrer serviceniveauet på regnvandssystemet - også i fremtiden (klimatilpasning). Modellen bliver opbygget i efteråret og rapporteringen vil foreligge ultimo 2008/primo 2009."

Før kommunen for alvor kan sætte ind, kræver det nemlig at man har fuld klarhed over, hvordan vandmasserne strømmer gennem de åbne og skjulte systemer under massive regnskyl.

Det er her, målerne kommer ind i billedet. Men at elektronikken under den aktuelle hedebølge nok keder sig en smule, er en helt anden sag...

søndag den 13. juli 2008

Opsøger Vand i Greve pressedækning?

Kort svar: Nej!

Realiteten er imidlertid, at den seneste tids talrige historier om Greve som "vandkommune" ville blive bragt, uanset om Vand i Greve eller kommunen gjorde til eller fra. Det skyldes ikke blot, at det nu er et år siden, oversvømmelserne fandt sted. Men også at klimaebatten er lunere end nogensinde, samt at Greve kun ligger tyve minutters taxakørsel fra mediernes redaktioner i København, og derfor er vi dejligt bekvemme at lave historier om. Og endelig - nåja - så er det jo også agurketid, og derfor får alle sager som bekendt en tand ekstra.

Derfor lyder vores vurdering, at vi lige så godt kan forsøge at stille så mange relevante informationer og kontaktpersoner til rådighed for pressen, at journalisterne bliver i stand til at lave de mest dækkende historier. Når de nu alligevel skal skrives.

...og endnu mere dækning - denne gang positivt

Da forsikringsselskaberne i dag offentliggjorde planer om at forhøje husforsikringspræmien for boligejere i oversvømmelsestruede områder, var der også en sidevinkel til Greve.

Blandt andet i Radioavisens 12-udgave, hvor Miljø- og Teknikudvalgsformand Henrik Gliese Pedersen fik lejlighed til at fortælle om kommunens klimasikringsplaner. Desuden håbede han i den forbindelse, at Greve-borgere slipper for præmieforhøjelse, fordi kommunen ganske enkelt ikke vil tolerere oversvømmelsesproblemer længere. Fra i dag og en uge frem kan du selv høre indslaget via http://www.dr.dk/P1/radioavisen/Radioavisen.htm (vælg P4, søndag, klokken 12:00 - indslaget går på ca. 6:15 inde i Radioavisen).

Desuden var det også dagen, hvor Berlingske Søndag trykte en stor magasinartikel med fokus på Greve Kommunes forebyggende tiltag, og her fik borgmester Hans Barlach, civilingeniør Birgit og jeg selv (sagde hunden) taletid. Læs artiklen på: http://www.berlingske.dk/article/20080712/klima/80712009/

/Michael C. Svendsen, webansv.